Se allt i vårt sortiment! Klicka här!

Integritetspolicyn uppdaterades den 10 oktober 2022.

1. Wallesvitvaror värnar om din personliga integritet

Wallesvitvaror AB, org.nr. 559349-0849, (“Walles”) vill att du alltid ska känna dig trygg med att de personuppgifter som du lämnar till oss behandlas på ett korrekt, ansvarsfullt och säkert sätt. Vi vill dessutom att du alltid känner dig säker på att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den lagstiftning och de regelverk som gäller för behandling av personuppgifter.

I denna integritetspolicy vill vi beskriva hur Walles behandlar dina personuppgifter när du som kund eller kontaktperson hos en företagskund, besöker www.wallesvitvaror.com, köper varor och tjänster på wallesvitvaror.se och/eller i vår butik, vid serviceärenden och i övrigt när du har kontakt med Walles. Integritetspolicyn gäller även för dig som är kund eller blivande, därav beskrivs på vilket sätt vi behandlar våra kunders personuppgifter.

Vid frågor om Walles integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontakt”.

2. Personuppgiftsansvarig

Wallesvitvaror är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter

Walles är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. Personuppgiftsbehandling hos Wallesvitvaror

Walles är en vitvarusbutik som säljer begagnade och nya maskiner. Walles samarbetar med externa kedjor som tillsammans med Walles bidrar med konkurrenskraftiga vitvaror och hushållsmaksiner i hela Sverige. Vår enhet ansvarar för hur dina personuppgifter ska säkras och lagras.

4. Vilka personuppgifter behandlar Walles?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, bilder av dig och IP-adress.

Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

Walles behandlar följande personuppgifter i nedan angivna situationer:

Vid besök på Wallesvitvaror.com

IP-adress

Cookie-data

När du skickar meddelanden till oss via e-post , chatt, via våra kanaler i sociala medier eller på annat sätt kontaktar oss

Namn

E-postadress

För genomförande av köp eller reservation på wallesvitvaror.com

Namn

E-postadress

Adress

Telefonnummer

Kundnummer

IP-adress och information om hur du använder Wallesvitvaror.se

När du skapar en användarprofil och blir medlem i Wallesvitvaror.com

Namn

E-postadress

Adress

Telefonnummer

Kundnummer

Köphistorik

IP-adress och information om hur du använder Wallesvitvaror.se

Personnummer

Vid delbetalning

Namn

E-postadress

Adress

Telefonnummer

Kundnummer

IP-adress och information om hur du använder Wallesvitvaror.se

Personnummer

När du deltar i någon av våra tävlingar

Namn

E-postadress

Adress

Telefonnummer

När du skickar bokningsanmälan via våra bokningsformulär

Namn

E-postadress

Adress

Telefonnummer

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev för Wallesvitvaror.com

 

Namn

E-postadress

Telefonnummer

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev för Wallesvitvaror.com

E-postadress

5. Vår behandling av personuppgifter

Vår behandling av dina personuppgifter, inklusive för vilka ändamål vi avser att behandla dem,
vilken laglig grund vi har för respektive behandling samt hur länge vi avser att behandla personuppgifterna framgår av följande sammanställning.

Ändamål

Rättslig grund

Personuppgift

Lagringstid

För att hantera ordrar, garantier och andra åtaganden gentemot dig som kund

Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Under garantitiden och därpå följande 12 månader.

För att efterleva lagar och regler, t.ex. bokföringslagen

Rättslig förpliktelse

Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

För att marknadsföra Wallesvitvaror eller våra samarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Intresseavvägning

Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation

12 månader efter ditt senaste köp.

För att hantera kundtjänstärenden

Intresseavvägning (i den utsträckning ärendet rör garantier eller reklamationer är behandlingen nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden)

Namn, adress, telefonnummer, samt e-post

24 månader

För att kvalitetsförbättra vår växel och kundtjänst. Kunders telefonsamtal med vår växel eller kundtjänst spelas in enbart i syfte att effektivisera och endast slumpmässigt utvalda telefonsamtal spelas in.

Intresseavvägning

Uppgifter om telefonsamtal med växel eller kundtjänst

6 månader

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster och för att erbjuda dig som kund en bättre upplevelse av Walles och av wallesvitvaror.se, t.ex. genom att möjliggöra för kunder att recensera vårt sortiment.

Intresseavvägning

Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post. Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation och innehåll i kundrecensioner.

Så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål för vilka uppgifterna samlades in.
Personuppgifter i kundrecensioner lagras under 24 månader.

För att marknadsföra Wallesvitvaror eller våra samarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS

Intresseavvägning

Namn, adress, telefonnummer samt e-post, information om din arbetsgivare och din yrkesroll, IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Fram till den registrerade meddelar att den vill avsluta prenumeration på nyhetsbrev (opt out)

För att administrera ditt konto i Wallesvitvaror och för att kunna ge dig personliga erbjudanden och för personlig anpassning av din upplevelse av Walles i olika kanaler samt för att kunna göra riktad kommunikation via e-post, SMS eller post

Fullföljande av avtal om medlemskap i Wallesvitvaror

Namn, adress, telefonnummer, personnummer, köphistorik, samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge du fortsätter vara medlem i Wallesvitvaror, dock senast 36 månader efter att du varit aktiv som medlem, till exempel genom att ett köp registreras på ditt Wallesvitvaror.se

För att kommunicera med dig som kontaktperson hos en företagskund

Intresseavvägning

Namn, adress, telefonnummer samt e-post, IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Under garantitiden och därpå följande 12 månader.

För att administrera tävlingar och andra event

Intresseavvägning

Namn, e-postadress, adress. telefonnummer

Tills dess tävlingen/eventet är avslutad och samtlig administration är avslutad.  

För att administrera tidsbokningar och liknande servicefunktioner

Intresseavvägning

Namn, e-postadress, adress. telefonnummer

Tills dess ärendet är avslutat. 

För att marknadsföra Wallesvitvaror eller våra samarbetspartners varor och tjänster genom e-post (Walles nyhetsbrev).

Intresseavvägning

E-postadress

Fram till den registrerade meddelar att den vill avsluta prenumeration på Walles nyhetsbrev.

LAGRINGSTID

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

För närmare information om hur länge Walles lagrar specifika personuppgifter var vänlig kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontakt” nedan.

6. Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?

Walles lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Walles åtaganden mot kunder och samarbetspartners, t.ex. för analysändamål eller för lagring. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte.

Med tredje part avses bl.a. andra bolag som vi samarbetar med exempelvis:  leverantörer av marknadsförings-, IT- och betaltjänster samt tjänster för adressuppdateringar.

Tredje part

Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part

Wallesvitvarors butiker

När du genomför ett köp på wallesvitvaror.se lämnas dina personuppgifter vidare till vår butik bl.a. för hantering av leverans. 

Wallesvitvaror AB

När du genomför ett köp på wallesvitvaror.se är Wallesvitvaror AB, 556857-5525, säljande part. Köpet administreras och hanteras dock av Walles, varför dina personuppgifter kommer lämnas mellan bolagen. 

Andra bolag inom Walles-koncernen

Personuppgifter kan behöva överföras till andra bolag inom koncernen eftersom centrala funktioner såsom exempelvis marknadsföring och ekonomi sköts gemensamt inom den koncern som Walles ingår i.

Leverans och ombud

Walles ombud för leveranser administreras av externa bolag som är gemensamt personuppgiftsansvariga för den behandling som sker och kommer, inom ramen för samarbetet, att överföra personuppgifter till varandra.

Leverantör av molntjänst

Walles lagrar viss information i molntjänster, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantörer av sådana molntjänster.

Leverantörer och samarbetspartners

Walles kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer i vår verksamhet. Detta sker i de fall leverantörerna eller samarbetspartnerna behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag som de utför på uppdrag av Walles, t.ex. vår betaltjänstleverantör eller leverantör av samtalsanalyser. Det sker i så fall genom säkerställande att uppgifterna inte lämnas vidare och att det enbart sker behandling för det angivna ändamålet.

Bolag som tillhandahåller finansieringslösningar för kund

I de fall en kund är intresserad av finansieringslösning för sitt köp förmedlar Walles uppgifter om kunden till finansieringsbolag som Walles samarbetar med och som i sin tur ingår avtal och kommunicerar direkt med kunden.

Myndigheter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.

Avyttring

För det fall Walles avser att överlåta hela eller delar av Walles verksamhet kan personuppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare.

7. Överföring av personuppgifter till tredje land

Walles strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Walles att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

8. Sociala medier

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och LinkedIn hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Walles använder sig av Youtube API Services för att kunna spela upp innehåll från Youtube på Walles.se. Youtubes Terms of Service finner du här. Googles Privacy policy finner du här.

Walles använder Facebooks företagsverktyg, exempelvis sociala pluginprogram som knapparna Gilla och Dela och Facebook-inloggning. Walles och Facebook Ireland Ltd. (”Facebook”) är gemensamt  personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker vid användning av Facebooks sociala pluginprogram.

Syftet med behandlingen är att befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners till Walles  ska kunna interagera och ha kontakt med Walles via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder och samarbetspartners och för att göra Walles kundservice och produkter lättillgängliga genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för Walles berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina produkter till befintliga och potentiella kunder samt till samarbetspartners (intresseavvägning).

Walles och Facebook har ingått ett tillägg om personuppgiftsansvar i syfte att fastställa respektive parts ansvar för att efterleva kraven i GDPR vad gäller den gemensamma behandlingen. Walles rekommenderar även att du läser Facebooks integritetspolicy för att förstå hur Facebook behandlar dina personuppgifter. Ytterligare information om Facebook och deras behandling av personuppgifter finner du här

9. Dina rättigheter

Walles ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Walles kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av Walles begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Walle kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 6 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt 9.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte vill att Walles behandlar dina personuppgifter för profilering och/eller direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till oss. När Walle har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Walles om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt 9.

Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Walles behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten .

Vad gäller de personuppgifter som lagras av Facebook till följd av Walles och Facebook gemensamma behandling (som beskrivs närmare under punkt 8 ovan) ansvarar Facebook för att möjliggöra dina rättigheter enligt ovan.

10. Skydd av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Walles har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

11. Cookies

Walles använder cookies och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på wallesvitvaror.se samt för att förbättra webbplatsen och att leverera en bättre och mer personlig service.

Läs mer om hur vi använder cookies i vår Cookiepolicy.

12. Ändringar

Walles har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer Walles publicera den justerade integritetspolicyn på vår webbplats samt i övrigt på lämpligt sätt informera kunder och samarbetspartners.

13. Kontakt

Tveka inte att kontakta Walles om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag

Kontaktinformation:

Bolags- och kontaktinformation
Wallesvitvaror AB 151 65 Södertälje
Organisationsnummer: 559349-0849
Telefon: +46 76- 941 31 01
E-post: info@wallesvitvaror.com

Hem
Butik
Önskelista0
Tillbaka till toppen

Sök efter produkter

Produkten har lagts till i din varukorg