Se allt i vårt sortiment! Klicka här!

Lokala leveranser av Walle’s Vitvaror

Vid lokala leveranser erbjuder Walle’s Vitvaror möjlighet till utkörning mot kostnad. Denna
kostnad täcker transporten av din vara samt försäkringen att i fall produkten skulle bli skadad under transporten så har du rättighet till en likvärdig ersättningsvara.

Vid överlämning av apparaten har du som kund rätt att inspektera produkten och signera att du tagit emot varan, inspekterat den och har fullbordad leveransen och således slutit avtalet.

Skador och problem kring apparaten som inte täcks under garantin, eller exempelvis skador som kan ha uppkommit under transporten blir därmed ogiltiga enligt Köplag (1990:931) 13§: Risken går över på köparen, när varan avlämnas enligt avtalet eller enligt 6 eller 7 §. Avlämnas varan inte i rätt tid och beror det på köparen eller något förhållande på hans sida, går risken över på köparen när säljaren har gjort vad som ankommer på honom för att avlämnandet skall kunna ske. Skall köparen hämta varan på en annan plats än hos säljaren, går risken över när tiden för avlämnandet är inne och köparen har fått veta att varan finns tillgänglig för avhämtning.

.

Där 6-7 § säger:

6 § Varan skall hållas tillgänglig för avhämtning där säljaren vid köpet hade sitt affärsställe eller, om han saknade affärsställe som hade samband med köpet, sitt hemvist. Visste parterna vid köpet att varan eller det parti ur vilket den skall tas fanns på en annan plats, skall varan hållas tillgänglig för avhämtning på denna plats.Varan är avlämnad när köparen har tagit hand om den.
7 § Skall varan transporteras till köparen inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor, sker avlämnandet när varan överlämnas till köparen.

Om varan i annat fall skall transporteras till köparen och annat inte följer av en leveransklausul eller av avtalet i övrigt, sker avlämnandet när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten. Om säljaren själv utför
transporten, sker avlämnandet först när varan överlämnas till köparen. Har varan sålts “fritt”, “levererad” eller “fritt levererad” med angivande av en viss ort, anses den inte avlämnad förrän den har kommit fram till denna ort.

Inrikes leveranser utförda av tredje part

För transport för resterande delar av landet samt de orter Walle’s Vitvaror inte transporterar gäller även ovannämnda paragrafer. Undantaget blir dock att då Walle’s Vitvaror överlämnar varorna till en extern transportör vilket enligt 7 § i Köplagen innebär att köparen tar emot varan vid överlämning till transportfirman. Detta innebär att Köparen bär risken för hela transportsträckan vilket befriar både transportfirman samt Walle’s Vitvaror från allt ansvar. Det är upp till Köparen om denne vill ha någon slags transportförsäkring vilket kan avtals med transportbolag mot kostnad. Detta enligt 15 § i köplagen: Avser köpet en vara under transport, går risken över på köparen vid köpet, om det inte framgår av omständigheterna att köparen har åtagit sig att bära risken från den tidpunkt då varan överlämnades till den transportör som har utfärdat transportdokumentet. Säljaren bär dock alltid risken för att varan vid köpet har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat, om han kände till eller borde ha känt till detta men inte har upplyst köparen om det.

Hem
Butik
Önskelista0
Tillbaka till toppen

Sök efter produkter

Produkten har lagts till i din varukorg